Pouze pro registrované B2B zákazníky.

Více info o registraci ZDE.

Pouze pro registrované B2B zákazníky.


The English translation is below

Informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky

Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na údaje zákazníků (dále jen „Zákazník“) zpracovávané společností WORLD BRANDS s.r.o., se sídlem Modletice 98, okres Praha-východ, PSČ 251 01, identifikační číslo: 25131532, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,     C 52321/MSPH, jako správcem (dále jen „Správce“).

Veškeré osobní údaje sdělené Správci osobních údajů jsou důvěrné a budou použity pouze k účelům uvedeným níže.

Správce zpracovává následující osobní údaje za účelem plnění smluvních povinností a za účelem zasílání informací o nabídkách pro zákazníky z důvodu oprávněného zájmu:

 1. jméno a příjmení;
 2. adresa;
 3. telefonní číslo;
 4. e-mailovou adresu.

Tyto osobní údaje Zákazníka budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a následně po dobu 3 let.

Z důvodu oprávněného zájmu Správce zpracovává kontaktní údaje svých Zákazníků také za účelem zasílání obchodních sdělení.

Osobní údaje mohou být předávány následujícím zpracovatelům:

 1. dalším dodavatelům (např. dopravcům atp.), za účelem vedení evidence zákazníků;
 2. za účelem zpracování účetnictví;
 3. obchodním zástupcům;
 4. správci webových stránek za účelem jejich provozování;
 5. správním úřadům a jiným vykonavatelům veřejné moci za účelem plnění zákonných povinností Správce.

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.

Práva zákazníka ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům

 1. Správce je povinen Zákazníkovi bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.
 2. Zákazník je oprávněn požadovat smazání osobních údajů sdělených Správci.
 3. V případě porušení ochrany osobních údajů zákazníka Správce bezodkladně zákazníka o takovém porušení informuje a učiní všechna potřebná opatření k minimalizaci následků porušení.
 4. Pokud se Zákazník domnívá, že Správce jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

CO JSOU COOKIES?

Pojmem cookies se myslí soubory cookies a další podobné technologie (například pixelové značky, webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou automaticky shromažďovat údaje při návštěvě webových stránek.

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem internetovém prohlížeči nebo mobilní aplikaci, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na webové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

ÚČEL COOKIES

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich webových stránek a mobilní aplikace a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookies slouží k následujícím účelům:

 • zapamatování si přihlášeného uživatele;
 • uskutečňování přidávání do košíku a objednávání;
 • komfortní funkce webu;
 • anonymizované vyhodnocování pohybu uživatelů po webu;
 • zákaznický chat;
 • získávání dobrovolné zpětné vazby od uživatelů a
 • personalizace zobrazování reklam či přednostně nabízeného zboží

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou na Vašem počítači ukládány a umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace vytvářené prostřednictvím cookie o Vašem používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Používáme následující cookies:

Cookie Označení Informace
Google-Analytics

_ga, _gat, _gid

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/dollection/analyticsjs/cookie-usage
Nette nette-samesite, io Cookie které používá framework Nette.org pro identifikaci seance (session). Používáme je pro uložení odkazu na předchozí stránku a k uložení informací ze stránky kontroly věku.
PHP

PHPSESSID

 

Cookie generovaná aplikace založenými na PHP. Jde o základní identifikátor pro uložení uživatelských proměnných seance (session). https://cookiepedia.co.uk/cookies/PHPSESSID

 

Bližší informace k podmínkám užívání a k ochraně dat ze strany Google najdete na: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/, resp. na: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=cs&ref_topic=1008008.

Tyto osobní údaje Návštěvníka budou zpracovávány po dobu 3 let.

 

 

 

Information on the processing of personal data for customers

This information on the processing of personal data applies to customer data (hereinafter referred to as the „Customer“) processed by WORLD BRANDS s.r.o., with registered office at Modletice 98, district Praha-východ, zip code 251 01, identification number: 25131532, registered in the commercial register maintained by the Municipal Court in Prague, C 52321/MSPH, as administrator (hereinafter referred to as „Administrator“).

All personal information provided to the Personal Data Manager is confidential and will only be used for the purposes listed below.

The administrator processes the following personal data for the purpose of fulfilling contractual obligations and for the purpose of sending information about offers to customers due to legitimate interest:

 1. name and surname;
 2. address;
 3. telephone number;
 4. email address.

These personal data of the Customer will be processed for the duration of the contract and subsequently for a period of 3 years.

Due to legitimate interest, the Administrator processes the contact data of its Customers also for the purpose of sending commercial messages.

Personal data may be transferred to the following processors:

 1. to other suppliers (e.g. carriers, etc.), for the purpose of keeping records of customers;
 2. for the purpose of processing accounting;
 3. to sales representatives;
 4. website administrators for the purpose of their operation;
 5. to administrative authorities and other executors of public authority for the purpose of fulfilling the Administrator’s legal obligations.

Personal data is collected, processed and stored in accordance with applicable legal regulations. Personal data is processed manually and automatically in electronic information systems, in electronic or paper form, always with high technical, organizational and personnel security.

Customer rights in relation to processed personal data

 1. The Administrator is obliged to provide the Customer without undue delay with information about the purpose of the processing, the processed personal data or their categories, including all available information about their source, recipient, or categories of recipients, as well as information about the nature of automated processing, if the data is used for decision-making on the rights of the data subject.
 2. The customer is entitled to request the deletion of personal data communicated to the Administrator.
 3. In the event of a violation of the protection of the customer’s personal data, the Administrator immediately informs the customer of such a violation and takes all necessary measures to minimize the consequences of the violation.
 4. If the Customer believes that the Administrator is processing his personal data in violation of the protection of his personal life or in violation of the law, he has the right to ask him for an explanation and/or call on him to remove the illegal situation, i.e. to block, correct, supplement or dispose of personal data. You can also contact the Office for the Protection of Personal Data directly with your suggestions.

WHAT ARE COOKIES?

Cookies are cookies and other similar technologies (such as pixel tags, web beacons or device identifiers) that can automatically collect data when you visit a website.

Cookies are small content files in your internet browser or mobile application that are used to store and receive identifiers and other information about the computers, phones and other devices from which you access the website, and thus help us provide, protect and improve the services offered.

PURPOSE OF COOKIES

The use of cookies will allow us to offer you the services and products that best match your needs and interests. Cookies allow us to record information about your visit to our website and mobile application, and thanks to their use, your next visit will be easier and faster.

Cookies are used for the following purposes:

 • remembering the logged-in user;
 • making additions to the basket and ordering;
 • comfortable functions of the website;
 • anonymized evaluation of user movement on the website;
 • customer chat;
 • obtaining voluntary feedback from users and
 • personalization of the display of advertisements or preferentially offered goods

This website uses Google Analytics, a web analysis service of Google Inc. („Google“). Google Analytics uses so-called „cookies“, text files that are stored on your computer and enable the analysis of your use of the website. The information generated by the cookie about your use of this website is usually transferred to a Google server in the USA and stored there. The provider is Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

We use the following cookies:

Cookie Mark Informace
Google-Analytics

_ga, _gat, _gid

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/dollection/analyticsjs/cookie-usage
Nette nette-samesite, io Cookie used by the Nette.org framework to identify the session. We use them to store a link to the previous page and to store information from the age verification page.
PHP

PHPSESSID

 

Cookie generated application based on PHP. It is a basic identifier for storing session user variables. https://cookiepedia.co.uk/cookies/PHPSESSID

 

You can find more detailed information on the terms of use and data protection by Google at: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/, respectively at: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=en&ref_topic=1008008.

 

These personal data of the Visitor will be processed for a period of 3 years.