Pouze pro registrované B2B zákazníky.

Více info o registraci ZDE.

Pouze pro registrované B2B zákazníky.


The English translation is below

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky společnosti WORLD BRANDS , s.r.o., se sídlem Modletice 98, 251 01 Modletice, identifikační číslo: 25131532 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52321 (dále jen „WORLD BRANDS“) pro prodej vín a destilátů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.worldbrands.cz.

Poslední aktualizace: 14.11.2022.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti WORLD BRANDS (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, který může vystupovat v pozici spotřebitele či podnikatele (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.worldbrands.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Prodávající tímto prohlašuje a informuje, že návštěva e-shopu, objednání a prodej alkoholických nápojů (dále jen „zboží“) fyzickým osobám mladším 18 let jsou zakázány.

1.3. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.4. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím v postavení spotřebitele se řídí zejména ustanoveními § 1810 a násl. a § 2079 a násl. občanského zákoníku a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy a těmito obchodními podmínkami.

1.5. Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

1.6. Pokud kupující uvede v objednávce své IČO, výslovně souhlasí s tím, že pro něj platí pravidla těchto obchodních podmínek určená pro podnikatele.

 

1.7. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím v postavení podnikatele výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zejména ustanoveními § 2079 a násl. občanského zákoníku.

 

1.8. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.9. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.10. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny jednotlivých položek se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který si vyhrazuje  právo možnosti jejich aktuálních změn. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ZÁVAZNĚ OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně, nejpozději následující pracovní den po obdržení objednávky, toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Pokud nebudou údaje obsažené v objednávce úplné, nemůže prodávající dané objednávce vyhovět.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti
 • bankovním převodem
 • platební kartou online

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do [4] dnů od uzavření kupní smlouvy. Při zvolení možnosti platby bankovním převodem odešle prodávající kupujícímu fakturovanou částku s číslem účtu prodávajícího po zpracování objednávky. Zboží bude kupujícímu dodáno do [3-5] pracovních dnů po připsání fakturované částky na účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení a velikosti. V případě vyprodání skladové zásoby si prodávající vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Akční nabídka je platná v době uvedené u každého produktu a do vyprodání zásob. Akční nabídky prezentované na webové stránce prodávajícího jsou určené výhradně pro koncové zákazníky.

4.8. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující v postavení spotřebitele má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy využije vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na adresu elektronické pošty prodávajícího vip@wineshop.cz  Kupující v pozici podnikatele nemá právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.

5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.  Zboží, které bude kupující odesílat v návaznosti na odstoupení od kupní smlouvy, nebude nést známky použití, nebude poškozené, nekompletní a bude vráceno s kopií dokladu o koupi (prodávající doporučuje zboží pojistit proti poškození). Byla-li snížena hodnota zboží (zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Právo na odstoupení od kupní smlouvy nelze uplatnit, není-li vracená láhev originálně uzavřena s nepoškozeným kolkem. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, pokud bylo zboží upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu.

5.4. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Je-li vrácené zboží poškozeno v důsledku porušení povinnosti kupujícího, je prodávající oprávněn uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených v § 1837 občanského zákoníku.

5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akci“ nebo jiné označení obdobného významu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

5.11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že se při předávání zboží ukáže, že kupující nedovršil 18 let (příp. neprokáže dovršení věku způsobem uvedeným výše např. občanským průkazem), čímž dojde k porušení podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a kupní smlouvou.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě na jeho náklady znovu odesláno. Objednané zboží prodávající doručuje dle velikosti a váhy prostřednictvím smluvních přepravních služeb.

6.2. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky zboží se považuje jeho dodání na uvedenou adresu (dle výběru způsobu dodání zboží).

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6. V případě, že je  zboží dopravní společností vráceno zpět společnosti WORLD BRANDS s.r.o., tedy z jakéhokoliv důvodu nedoručeno (nepřevzato zákazníkem, zákazník nezastižen apod.), je tato objednávka považována za zrušenou. Pokud má zákazník nadále o zboží zájem, je povinen toto sdělit prodávajícímu a učinit „novou“ objednávku.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE ZBOŽÍ)

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával, s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Kupující je před prvním použitím zboží povinen si důkladně přečíst návod k použití zboží a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Kupující je v souladu s § 2104 občanského zákoníku povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. 

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí a kupující je v postavení spotřebitele, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující v postavení spotřebitele je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese WORLD BRANDS s.r.o., Modletice 98, Modletice, 25101. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se projeví.

7.6. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, ukáže-li se, že kupující o vadě zboží před jeho převzetím věděl, nebo vadu sám způsobil.

7.7. Prodávající odpovídá kupujícímu v postavení podnikatele pouze za ty vady zboží, které se u takového zboží vyskytovaly již v době jeho převzetí kupujícím v postavení podnikatele. Za jiné vady zboží prodávající kupujícímu v postavení podnikatele neodpovídá. Kupující v postavení podnikatele je oprávněn uplatnit právo z vady pouze ve lhůtě 6 měsíců od převzetí zboží; pokud je však na obalu zboží uvedeno datum jeho spotřeby, tato lhůta se zkracuje do data uvedeného na obalu zboží. Pokud je v případě kupujícího v postavení podnikatele zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození zboží a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu nebo dodat nové zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat.

7.8. Po dodání prodávající neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany kupujícího. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním.

7.9. Kupující v postavení spotřebitele při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

7.9.1 právo na bezplatnou opravu zboží, pokud je taková oprava možná;

7.9.2 právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, pokud je dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel také tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem 3 krát a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad řádně užívat;

7.9.3 právo na odstoupení od kupní smlouvy lze využít tehdy, není-li možné zboží opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat.

7.10. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující v postavení spotřebitele stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení kupní smlouvy. Prodávající vydá kupujícímu v postavení spotřebitele písemné potvrzení o tom, kdy kupující v postavení spotřebitele uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu v postavení spotřebitele potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu v postavení spotřebitele vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

7.11. Kupující v postavení spotřebitele má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží má kupující v postavení spotřebitele také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

7.12. Kupující v postavení podnikatele nemá právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práv z vadného plnění.

7.13. Reklamace zboží se v případě kupujícího v postavení spotřebitele řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele, v případě kupujícího v postavení podnikatele příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy www.worldbrands.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu uveřejněného na webových stránkách.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: WORLD BRANDS  s.r.o., Modletice 98, Modletice, 25101, www.worldbrands.cz, telefon: 315 559 515.

 

Příloha č. 1

Vyplňte tento formulář, uložte nebo vytiskněte jej a pošlete zpět prodávajícímu pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář je možné poslat na e-mailovou adresu info@worldbrands.cz nebo vytištěný formulář na adresu WORLD BRANDS s.r.o., Modletice 98, Modletice, 25101

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Adresát: WORLD BRANDS s.r.o., Modletice 98, Modletice, 25101

 

Oznamuji tímto, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Jméno a příjmení kupujícího (spotřebitele):

 

……………………………………………………………………….

 

 

Adresa kupujícího (spotřebitele):

 

……………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………….

 

 

Datum objednání zboží: …………………………………….

 

 

 

 

Kupní smlouva a odstoupení od smlouvy se řídí obchodními podmínkami uvedenými
na webu www.worldbrands.cz

 

 

Podpis kupujícího (spotřebitele) ………………………………………

 

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

Datum ………………………………………………………………….

 

 

____________________________________________________________

TERMS AND CONDITIONS

Business terms and conditions of WORLD BRANDS, s.r.o., with registered office at Modletice 98, 251 01 Modletice, identification number: 25131532, registered in the commercial register maintained by the Municipal Court in Prague, section C, insert 52321 (hereinafter referred to as „WORLD BRANDS“) for the sale of wines and spirits through the online store located at www.worldbrands.cz.

Last update: 11/14/2022.

 1. INTRODUCTORY PROVISIONS

1.1. These terms and conditions (hereinafter referred to as „terms and conditions“) of WORLD BRANDS (hereinafter referred to as „seller“) are regulated in accordance with § 1751 paragraph 1 of Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended (hereinafter referred to as „Civil Code“) mutual rights and obligations of the contracting parties arising in connection with or on the basis of the purchase contract (hereinafter referred to as the „purchase contract“) concluded between the seller and the buyer, who may act as a consumer or entrepreneur (hereinafter referred to as the „buyer“) via the Internet seller’s store. The online store is operated by the seller on a website located at the internet address www.worldbrands.cz (hereinafter referred to as the „website“), through the website interface (hereinafter referred to as the „store web interface“).

1.2. The seller hereby declares and informs that visiting the e-shop, ordering and selling alcoholic beverages (hereinafter referred to as „goods“) to natural persons under the age of 18 are prohibited.

1.3. A consumer is any person who, outside the scope of his business activity or independent performance of his profession, concludes a contract with an entrepreneur or deals with him in any other way.

1.4. The rights and obligations between the seller and the buyer as a consumer are governed in particular by the provisions of § 1810 et seq. and § 2079 et seq. of the Civil Code and Act No. 634/1992 Coll., on consumer protection, as amended (hereinafter referred to as the „Consumer Protection Act“), as well as other related legal regulations and these terms and conditions.

1.5. An entrepreneur is a person who independently performs a gainful activity on his own account and responsibility in a trade or similar manner with the intention of doing so consistently in order to achieve profit. Any person who concludes contracts related to his own business, production or similar activity or in the independent performance of his profession, or a person who acts on behalf of or on behalf of an entrepreneur is also considered an entrepreneur. An entrepreneur is a person registered in the commercial register who has a trade or other authorization to do business according to another law.

1.6. If the buyer states his ID number in the order, he expressly agrees that the rules of these terms and conditions intended for entrepreneurs apply to him.

 

1.7. The rights and obligations between the seller and the buyer in the capacity of an entrepreneur not expressly regulated by these terms and conditions are governed in particular by the provisions of § 2079 et seq. of the Civil Code.

 

1.8. Provisions deviating from the terms and conditions can be negotiated in the purchase contract. Deviating provisions in the purchase contract take precedence over the provisions of the terms and conditions.

1.9. The terms and conditions are an integral part of the purchase contract. The purchase contract and terms and conditions are drawn up in the Czech language. The purchase contract can only be concluded in the Czech language.

1.10. The wording of the terms and conditions may be changed or supplemented by the seller. This provision does not affect the rights and obligations arising during the effective period of the previous version of the terms and conditions.

 1. USER ACCOUNT

2.1. Based on the buyer’s registration on the website, the buyer can access its user interface. The buyer can order goods from his user interface (hereinafter referred to as „user account“). If the web interface of the store allows it, the buyer can also order goods without registration directly from the web interface of the store.

2.2. When registering on the website and when ordering goods, the buyer is obliged to enter all data correctly and truthfully. The buyer is obliged to update the data specified in the user account in case of any change. The data provided by the buyer in the user account and when ordering goods are considered correct by the seller.

2.3. Access to the user account is secured by a username and password. The buyer is obliged to maintain confidentiality regarding the information necessary to access his user account.

2.4. The buyer is not authorized to allow the use of the user account by third parties.

2.5. The seller can cancel the user account, especially if the buyer does not use his user account for more than 2 years, or if the buyer violates his obligations under the purchase contract (including the terms and conditions).

2.6. The buyer acknowledges that the user account may not be available continuously, especially with regard to the necessary maintenance of the seller’s hardware and software equipment, or necessary maintenance of hardware and software equipment of third parties.

 1. CONCLUSION OF THE PURCHASE AGREEMENT

3.1. All presentation of goods placed in the web interface of the store is informative and the seller is not another to enter into a purchase contract regarding these goods. The provisions of Section 1732, paragraph 2 of the Civil Code shall not apply.

3.2. The web interface of the store contains information about the goods, including the prices of the individual goods and the costs for returning the goods, if these goods cannot by their nature be returned by the usual postal route. The prices of goods are listed including value added tax and all related fees. The prices of goods remain valid for the time they are displayed in the web interface of the store. The prices of the individual items are governed by the seller’s current price list, which reserves the right to change them. This provision does not limit the seller’s ability to conclude a purchase contract under individually agreed conditions.

3.3. The web interface of the store also contains information about the costs associated with the packaging and delivery of the goods. The information on the costs associated with the packaging and delivery of the goods listed in the web interface of the store is valid only in cases where the goods are delivered within the territory of the Czech Republic.

3.4. To order goods, the buyer fills out the order form in the web interface of the store. The order form mainly contains information about:

3.4.1. ordered goods (the ordered goods are „put“ by the buyer into the electronic shopping cart of the store’s web interface),

3.4.2. method of payment of the purchase price of the goods, information on the required method of delivery of the ordered goods and

3.4.3. information about the costs associated with the delivery of the goods (hereinafter collectively referred to as the „order“).

3.5. Before sending the order to the seller, the buyer is allowed to check and change the data that the buyer entered in the order, also taking into account the possibility of the buyer to detect and correct errors that occurred when entering data into the order. The buyer sends the order to the seller by clicking on the „MANDATORY ORDER“ button. The data listed in the order they are deemed correct by the seller. The seller will immediately, no later than the next business day after receiving the order, confirm this receipt to the buyer by e-mail, to the buyer’s e-mail address specified in the user account or in the order (hereinafter referred to as the „buyer’s e-mail address“). If the data contained in the order is not complete, the seller cannot fulfill the given order.

3.6. The seller is always entitled, depending on the nature of the order (quantity of goods, purchase price, estimated shipping costs), to ask the buyer for additional confirmation of the order (for example, in writing or by phone).

3.7. The contractual relationship between the seller and the buyer is established by the delivery of the acceptance of the order (acceptance), which is sent by the seller to the buyer by e-mail, to the e-mail address of the buyer.

3.8. The buyer agrees to use remote means of communication when concluding the purchase contract. The costs incurred by the buyer when using means of communication at a distance in connection with the conclusion of the purchase contract (costs of Internet connection, costs of telephone calls) are paid by the buyer himself, and these costs do not differ from the basic rate.

 1. PRICE OF GOODS AND TERMS OF PAYMENT

4.1. The buyer can pay the price of the goods and any costs associated with the delivery of the goods according to the purchase contract to the seller in the following ways:

 • in cash
 • Bank transfer
 • by payment card online

 

4.2. Along with the purchase price, the buyer is also obliged to pay the seller the costs associated with the packaging and delivery of the goods in the agreed amount. Unless expressly stated otherwise, the purchase price also includes the costs associated with the delivery of the goods.

4.3. The seller does not require a deposit or other similar payment from the buyer. This does not affect the provisions of Article 4.6 of the Terms and Conditions regarding the obligation to pay the purchase price of the goods in advance.

4.4. In the case of payment in cash, the purchase price is payable upon receipt of the goods. In case of non-cash payment, the purchase price is due within [4] days from the conclusion of the purchase contract. When choosing the option of payment by bank transfer, the seller sends the invoiced amount to the buyer with the seller’s account number after processing the order. The goods will be delivered to the buyer within [3-5] working days after the invoiced amount has been credited to the seller’s account. The seller reserves the right to extend the delivery period in special cases arising from force majeure or in cases where, for objective reasons, it was not possible to make the delivery in the expected time. The seller reserves the right to refuse an order of non-standard or speculative composition and size. In the event that stock is sold out, the seller reserves the right to cancel the entire order or part of it.

4.5. In the case of non-cash payment, the buyer is obliged to pay the purchase price of the goods together with the indication of the variable payment symbol. In the case of non-cash payment, the buyer’s obligation to pay the purchase price is fulfilled when the relevant amount is credited to the seller’s account.

4.6. The seller is entitled to demand payment of the entire purchase price before sending the goods to the buyer. The provisions of Section 2119, paragraph 1 of the Civil Code shall not apply.

4.7. Any discounts on the price of the goods provided by the seller to the buyer cannot be mix well. The promotional offer is valid for the time indicated for each product and until stocks last. Promotional offers presented on the seller’s website are intended exclusively for end customers.

4.8. Tax document – the seller issues the invoice to the buyer after payment of the price of the goods and sends it in electronic form to the buyer’s e-mail address. The seller is the payer of value added tax.

4.9. According to the Sales Registration Act, the seller is obliged to issue a receipt to the buyer. At the same time, he is obliged to register the received sales with the tax administrator online; in the event of a technical failure, then within 48 hours at the latest.

 1. WITHDRAWAL FROM THE PURCHASE AGREEMENT

5.1 The buyer as a consumer has, in accordance with § 1829, paragraph 1 of the Civil Code, the right to withdraw from the purchase contract within 14 days of taking over the goods, while in the event that the subject of the purchase contract is several types of goods or the delivery of several parts, the this period from the date of acceptance of the last delivery of goods. Withdrawal from the purchase contract must be sent to the seller within the period specified in the previous sentence. To withdraw from the purchase contract, he will use the sample form provided by the seller, which forms an appendix to the terms and conditions. Withdrawal from the purchase contract is sent by the buyer to the seller’s e-mail address vip@wineshop.cz. The buyer as an entrepreneur does not have the right to withdraw from the concluded purchase contract.

5.2. In case of withdrawal from the purchase contract according to Article 5.1 of the terms and conditions, the purchase contract is canceled from the beginning. The goods must be returned to the buyer-seller within 14 days of delivery of the withdrawal from the purchase contract to the seller. If the buyer withdraws from the purchase contract, the buyer bears the costs associated with returning the goods to the seller, even if the goods cannot be returned by the usual postal route due to their nature.

5.3. In the case of withdrawal from the purchase contract according to Article 5.1 of the terms and conditions, the seller will return the funds received from the buyer within 30 days of the buyer’s withdrawal from the purchase contract, in the same way as the seller received them from the buyer. The goods that the buyer will send following the withdrawal from the purchase contract will not bear signs of use, will not be damaged, incomplete and will be returned with a copy of the proof of purchase (the seller recommends insuring the goods against damage). If the value of the goods has been reduced (the goods are incomplete or damaged), the buyer is obliged to compensate the demonstrably missing value in money. The right to withdraw from the purchase contract cannot be exercised if the returned bottle is not originally closed with an undamaged stamp. The buyer does not have the right to withdraw from the contract according to § 1829 of the Civil Code, if the goods were modified according to his wishes or for his person.

5.4. The seller is also entitled to return the performance provided by the buyer when the goods are returned by the buyer or in another way, if the buyer agrees and no additional costs are incurred by the buyer. If the buyer withdraws from the purchase contract, the seller is not obliged to return the received funds to the buyer before the buyer returns the goods to him or proves that he has sent the goods to the seller.

5.5. If the returned goods are damaged as a result of the buyer’s breach of duty, the seller is entitled to claim compensation for the reduction in the value of the goods. The seller is entitled to unilaterally offset the claim for payment of damage caused to the goods against the buyer’s claim for a refund of the purchase price.

5.6. In cases where the buyer has the right to withdraw from the purchase contract in accordance with § 1829 paragraph 1 of the Civil Code, the seller is also entitled to withdraw from the purchase contract at any time, up until the time the goods are taken over by the buyer. In such a case, the seller will return the purchase price to the buyer without undue delay, without cash to the account designated by the buyer.

5.8. The buyer is not entitled to withdraw from the purchase contract in the cases stipulated in § 1837 of the Civil Code.

5.9. If a gift is provided to the buyer together with the goods, the gift contract between the seller and the buyer is concluded with the severance condition that if the buyer withdraws from the purchase contract, the gift contract regarding such a gift ceases to be effective and the buyer is obliged to return the goods to the seller together with gift given.

5.10. The seller is entitled to withdraw from the purchase contract concluded with the buyer in the event of an obvious error in the price of the goods (i.e. prices clearly different from the usual price for this type/type of goods), unless it is clearly stated for the goods in question that it is an „extraordinary discount“ or „promotion“ or other indication of similar meaning. In the event that this situation occurs, the seller will immediately contact the buyer in order to agree on the next course of action. If the buyer has already paid part or all of the purchase price, this amount will be transferred back to his account in the shortest possible time.

5.11. The seller is entitled to withdraw from the purchase contract concluded with the buyer in the event that, during the handover of the goods, it turns out that the buyer has not reached the age of 18 (or does not prove that he has reached the age of majority in the manner mentioned above, e.g. with an identity card), which will result in a violation of the conditions stipulated these terms and conditions and the purchase contract.

 1. CARRIAGE AND DELIVERY OF GOODS

6.1. Based on the buyer’s choice, the seller will deliver the goods to the place and in the manner specified by the buyer in the order. The buyer is obliged to take over the goods delivered in this way, otherwise the goods will be stored at his expense and, after agreement, sent again at his expense. The seller delivers the ordered goods according to size and weight via contractual transport services.

6.2. The place of delivery is determined based on the buyer’s order. The delivery of the goods to the specified address (according to the choice of the method of delivery of the goods) is considered to be the fulfillment of the delivery of the goods.

6.3. If, for reasons on the part of the buyer, it is necessary to deliver the goods repeatedly or in a different way than was specified in the order, the buyer is obliged to pay the costs associated with repeated delivery of the goods, or costs associated with another delivery method.

6.4. When taking over the goods from the transporter, the buyer is obliged to check the integrity of the packaging of the goods and, in the event of any defects, to notify the transporter immediately. In the event of a violation of the packaging indicating an unauthorized intrusion into the shipment, the buyer does not have to accept the shipment from the carrier.

6.5. Additional rights and obligations of the parties during the transportation of goods may be regulated by the seller’s special delivery conditions, if issued by the seller.

6.6. In the event that the goods are returned to WORLD BRANDS s.r.o. by the transport company, i.e. undelivered for any reason (not taken over by the customer, customer not reached, etc.), this order is considered cancelled. If the customer is still interested in the goods, he is obliged to inform the seller and place a „new“ order.

 1. RIGHTS FROM DEFECTIVE PERFORMANCE (GOOD COMPLAINTS)

7.2. The seller is responsible to the buyer that the goods are free of defects upon receipt. In particular, the seller is responsible to the buyer that at the time the buyer took over the goods:

7.2.1. the goods have the properties agreed upon by the parties and, in the absence of an agreement, they have the properties that the seller or manufacturer has described or that the buyer expected, taking into account the nature of the goods and on the basis of the advertising carried out by them,

7.2.2. the goods are suitable for the purpose that the seller states for their use or for which goods of this type are usually used,

7.2.3. the quality or design of the goods corresponds to the contracted sample or model, if the quality or design was determined according to the contracted sample or model,

7.2.4. is the goods in the corresponding quantity, measure or weight and

7.2.5. the goods comply with the requirements of legal regulations.

7.3. Before using the goods for the first time, the buyer is obliged to thoroughly read the instructions for use of the goods and any warranty conditions and then strictly follow this information. The time for exercising rights from the seller’s liability for defects begins when the buyer takes over the goods. In accordance with § 2104 of the Civil Code, the buyer is obliged to inspect the goods as soon as possible after taking them over and make sure of their properties and quantity.

7.4. If a defect becomes apparent within six months of receipt and the buyer is in the position of a consumer, it is considered that the goods were already defective upon receipt. The buyer as a consumer is entitled to exercise the right from a defect that occurs in the consumer goods within 24 months of receipt.

7.5. Rights from defective performance are exercised by the buyer at the seller at WORLD BRANDS s.r.o., Modletice 98, Modletice, 25101. The buyer is obliged to notify the seller of a defect in the goods without undue delay after it becomes apparent.

7.6. The seller is not obliged to comply with the buyer’s claim, if it turns out that the buyer knew about the defect in the goods before taking them over, or that he himself caused the defect.

7.7. The seller is liable to the buyer in the position of an entrepreneur only for those defects in the goods that were already present in such goods at the time of their acceptance by the buyer in the position of an entrepreneur. The seller is not responsible for other defects in the goods to the buyer as an entrepreneur. The buyer in the position of an entrepreneur is entitled to exercise the right against a defect only within a period of 6 months from the receipt of the goods; however, if the expiry date is indicated on the packaging of the goods, this period is shortened to the date indicated on the packaging of the goods. If, in the case of a buyer in the position of an entrepreneur, damage is detected, a record of damage to the goods is made and the seller is obliged to provide a reasonable discount or deliver new goods. Later claims of mechanical damage to the goods can no longer be accepted.

7.8. After delivery, the seller is not liable for damage caused by improper storage or handling of the goods by the buyer. The seller’s liability for defects does not extend to normal wear and tear of the goods (or their parts) caused by use.

7.9. The buyer in the position of a consumer when exercising rights from liability for defective performance has the following rights:

7.9.1 the right to repair the goods free of charge, if such repair is possible;

7.9.2 the right to the delivery of new goods or the replacement of its part, while this right can be exercised if the delivery of new goods or its part is an adequate solution to the complaint with regard to the nature of the defect. Adequacy for these purposes is assessed, for example, by the fact that the defect cannot be eliminated by repair, or such repair appears to be a financially or time uneconomical solution. The consumer also has the right to the delivery of a new product or the replacement of its component if it concerns a defect that can be removed, but the product cannot be used due to the repeated occurrence of the defect (after repair – i.e. if the same defect with the same symptoms occurs a total of 3 times and such a defect was at least repaired twice) or for a larger number of defects to be used properly;

7.9.3 the right to withdraw from the purchase contract can be used if it is not possible to repair the goods and it is also not possible to deliver new goods or replace their parts (if the conditions of this right are met). Furthermore, it is possible to use this right if the goods have a large number of defects, or they cannot be properly used due to the repeated occurrence of the defect after repair.

7.10. The complaint will be dealt with without undue delay, no later than 30 calendar days from the date of application of the complaint, unless the seller and the buyer agree otherwise in writing. After the expiration of this period, the buyer has the same rights as a consumer as if there had been a material breach of the purchase contract. The seller will issue a written confirmation to the buyer in the position of a consumer about when the buyer in the position of a consumer made a claim, what is its content and what method of settlement it requires. Furthermore, the seller issues to the buyer in the position of a consumer a confirmation of the date and method of settlement of the complaint, including confirmation of the repair and its duration. In the event of a rejected claim, the seller will issue a written justification for this rejection to the buyer as a consumer.

7.11. The buyer as a consumer has the right to reimbursement of the necessary costs incurred in connection with the exercise of rights from liability for defects. In the event of withdrawal from the contract due to a defect in the goods, the buyer as a consumer also has the right to reimbursement of the costs necessarily incurred for this withdrawal.

7.12. The buyer as an entrepreneur does not have the right to compensation for costs purposefully incurred when exercising rights from defective performance.

7.13. Goods complaints are governed by the relevant provisions of the Civil Code and the Consumer Protection Act in the case of a buyer in the position of a consumer, and in the case of a buyer in the position of an entrepreneur by the relevant provisions of the Civil Code.

 1. OTHER RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING PARTIES

8.1. The buyer acquires ownership of the goods by paying the full purchase price of the goods.

8.3. The seller handles consumer complaints via the electronic address www.worldbrands.cz. The seller will send information about handling the buyer’s complaint to the buyer’s email address.

8.4. Out-of-court settlement of consumer disputes arising from the purchase contract is the responsibility of the Czech Trade Inspection, with registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, ID number: 000 20 869, internet address: https://adr.coi.cz/cs. The online dispute resolution platform located at http://ec.europa.eu/consumers/odr can be used to resolve disputes between the seller and the buyer from the purchase contract.

8.5. The European Consumer Center Czech Republic, with registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internet address: http://www.evropskyspotrebitel.cz is the contact point according to Regulation (EU) No. 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 of May 2013 on online consumer dispute resolution and amending Regulation (EC) No. 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on online consumer dispute resolution).

8.6. The seller is authorized to sell goods on the basis of a trade license. The trade inspection is carried out by the relevant trade office within its jurisdiction. The Office for Personal Data Protection supervises the area of personal data protection. The Czech Trade Inspection, to a defined extent, supervises, among other things, compliance with Act No. 634/1992 Coll., on consumer protection, as amended.

8.7. The buyer hereby assumes the risk of a change in circumstances within the meaning of § 1765, paragraph 2 of the Civil Code.

 1. PROTECTION OF PERSONAL DATA

9.1. Its information obligation towards the buyer in the sense of Article 13 Regulation of the European Parliament and of the Council 2016/679 on the protection of natural persons in connection with the processing of personal data and on the free movement of such data and on the repeal of Directive 95/46/EC (General Regulation on the Protection of Personal Data) ( hereinafter referred to as the „GDPR regulation“) related to the processing of the buyer’s personal data for the purposes of fulfilling the purchase contract, for the purposes of negotiating this contract and for the purposes of fulfilling the seller’s public obligations, the seller fulfills them through a special document published on the website.

 1. SENDING COMMERCIAL MESSAGES AND STORING COOKIES

10.1. The buyer agrees to send information related to the seller’s goods, services or business to the buyer’s e-mail address and further agrees to the seller’s sending commercial messages to the buyer’s e-mail address. The seller fulfills its information obligation towards the buyer in accordance with Article 13 of the GDPR regulation related to the processing of the buyer’s personal data for the purpose of sending business communications through a special document.

10.2. The buyer agrees to store the so-called . cookies to his computer. In the event that it is possible to make a purchase on the website and to fulfill the seller’s obligations from the purchase contract without so-called cookies being stored on the buyer’s computer, the buyer can revoke the consent according to the previous sentence at any time.

 1. DELIVERY

11.1. The buyer can be delivered to the buyer’s email address.

11.2. Notices whose acceptance was refused by the addressee, which were not picked up within the storage period, or which were returned as undeliverable are also considered delivered.

11.3. The contracting parties may deliver regular correspondence to each other via e-mail, to the e-mail address specified in the buyer’s user account or specified by the buyer in the order, or to the address listed on the seller’s website.

 1. FINAL PROVISIONS

12.1. If the relationship established by the purchase contract contains an international (foreign) element, then the parties agree that the relationship is governed by Czech law. By choosing the law according to the previous sentence, the buyer, who is a consumer, is not deprived of the protection provided by the provisions of the legal order, from which it is not possible to deviate contractually, and which, in the absence of the choice of law, would otherwise be applied according to the provisions of Article 6, paragraph 1 of the Regulation of the European of the Parliament and the Council (EC) No. 593/2008 of 17 June 2008 on the law governing contractual obligations (Rome I).

12.2. If any provision of the terms and conditions is invalid or ineffective, or becomes so, the invalid provision will be replaced by a provision whose meaning is as close as possible to the invalid provision. The invalidity or ineffectiveness of one provision does not affect the validity of the other provisions.

12.3. The purchase contract, including the terms and conditions, is archived by the seller in electronic form and is not accessible.

12.4. The annex to the terms and conditions consists of a sample form for withdrawing from the purchase contract.

12.5. Contact details of the seller: WORLD BRANDS s.r.o., Modletice 98, Modletice, 25101, www.worldbrands.cz, telephone: 315 559 515.

 

Annex no. 1

Complete this form, save or print it and send it back to the seller only if you want to withdraw from the purchase contract. The form can be sent to the e-mail address info@worldbrands.cz or the printed form to the address WORLD BRANDS s.r.o., Modletice 98, Modletice, 25101

FORM FOR WITHDRAWAL FROM THE PURCHASE CONTRACT

Addressee: WORLD BRANDS s.r.o., Modletice 98, Modletice, 25101

 

I hereby announce that I withdraw from the contract for the purchase of these goods:

 

…………………………………………… …………………………………………… ……………………

 

…………………………………………… …………………………………………… ……………………

 

…………………………………………… …………………………………………… ……………………

 

 

Name and surname of the buyer (consumer):

 

…………………………………………… …………………………..

 

 

Buyer (consumer) address:

 

…………………………………………… …………………………..

 

…………………………………………… …………………………..

 

 

Date of ordering goods: ……………………………………

 

 

 

 

The purchase contract and withdrawal from the contract are governed by the terms and conditions stated

on the website www.worldbrands.cz

 

 

Signature of the buyer (consumer) ………………………………………

 

(only if this form is sent in paper form)

 

 

Date …………………………………………. ……………………..